- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT ngày 01/8/2013 (Hợp nhất Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 và Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hoa tiêu hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2011)

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

- Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2011 quy định về vùng Hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải  (Download Phần I   - Download Phần II)

- Nội quy cảng biển Hải Phòng.

- Quy chế phối hợp về hoạt động cung cấp dịch vụ Hoa tiêu hàng hải giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Vinacomin

- Quyết định số 524/QĐ-CHHVN ngày 10/5/2018 về việc công bố Vùng đón trả hoa tiêu cho tàu thuyền có trọng tải lớn vào, rời bến cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

 - Quyết định số 526/QĐ-CHHVN ngày 10/5/2018 về việc công bố và giao Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu ra, vào bến cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng

- Thông báo số 206/CV-CTHTHHKVII ngày 11/5/2018 về việc thông báo khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải