* Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phà Rừng                    

     

HPG-73-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 18/5/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn luồng từ cửa kênh Đình Vũ đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,5m (âm ba mét rưỡi).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,9m (âm một mét chín).

Lưu ý: - Dải cạn từ thượng lưu  phao số 5 cách phao số 5 khoảng 400m đến hạ lưu phao số 7 cách phao số 7 khoảng 525m có độ sâu nhỏ nhất -1,3m, nằm về phía biên phải luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 16m và dải cạn từ thượng lưu  phao số 10 cách phao số 10 khoảng 490m đến hạ lưu phao số 12 cách phao số 12 khoảng 500m có độ sâu nhỏ nhất -1,2m, nằm về phía biên trái luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

3. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng)

 

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,6m (âm một mét sáu).

                                                                                      HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

* Về thông số kỹ thuật đoạn luồng Lạch huyện luồng hàng hải Hải Phòng       

 

HPG-56-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

      

Căn cứ văn bản số 050518-01/CV-HICT ngày 05/5/2018 của Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng (HICT) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu tuyến luồng và vùng quay tàu đoạn luồng Lạch Huyện - Hải Phòng;

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

1. Luồng tàu:

1.1. Bề rộng và hướng tuyến luồng:

- Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 19, 20: Chiều dài 16,9km, bề rộng luồng 160m, hướng tuyến luồng 323°24’07’’ - 143°24’07’’;

- Đoạn luồng từ cặp phao số 19, 20 đến cặp phao số 21, 22: Chiều dài 1,5km, bề rộng luồng thu hẹp dần từ 160m đến 120m, hướng tuyến luồng  324°55’31’’ - 144°55’31’’;

- Đoạn luồng từ cặp phao số 21, 22 đến phao số 23: Chiều dài 1km, bề rộng luồng 120m, hướng tuyến luồng 323°24’46’’ - 143°24’46’’;

 - Đoạn luồng từ phao số 23 đến cặp phao số 25, 26: Chiều dài 1,4km, bề rộng luồng 120m, hướng tuyến luồng 329°08’56’’ - 149°08’56’’.

1.2. Độ sâu:

Đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng từ phao số 0 đến hết vùng quay tàu Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu có đường kính 660m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'11.3"

106°54'31.8"

20°48'07.7"

106°54'38.6"

 

độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

     

* Về thông số kỹ thuật đoạn Vật cách - luồng  hàng hải Hải Phòng     
   

HPG-19-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 08 tháng 3 năm 2017.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Vật Cách (lý trình Km43+000 đến chân cầu Kiền) - luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

       HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

* Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định

NĐH - 01 - 2018

Vùng biển                  : Nam Định

Tên luồng                  : Hải Thịnh

         

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 24/01/2018; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

            - Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 9, 10: trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:

-2,2m (âm hai mét hai).

Lưu ý:  Dải cạn nằm về phía biên phải luồng với chiều dài khoảng 400m, tâm dải cạn nằm giữa phao báo hiệu số 5 và phao báo hiệu số 7, có độ sâu hạn chế từ -1.8 m đến -2,0m , khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 8m.

            - Đoạn luồng từ cặp phao số 9, 10 đến thượng lưu nhà máy đóng tàu Thịnh Long: trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,1m (âm ba mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

       

 * Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình          
     

TBH - 03 -2018

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền đo đạc và hoàn thành ngày 09 tháng 3 năm 2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,1m (âm một mét mốt).

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt -1,3m (âm một mét ba).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

        

Ghi chú:  Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo

Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn