Ban lãnh đạo Công ty

Ảnh Thông tin cá nhân
Chủ tịch Công ty: Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học 
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển. 
   - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng. 
   - Giấy phép vùng hoạt động: Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
 Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Giám đốc : Bùi Đức Hiệp
Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng. 
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn.
Lý luận chính trị: Trung cấp.
   
Phó giám đốc: Nguyễn Minh Châu
Năm sinh: 1969
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Lý luận chính trị: Trung cấp
 
Phó giám đốc: Nguyễn Hồng Hải
Năm sinh: 1963
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn, Nga văn.
Lý luận chính trị: Trung cấp